Varhaiskasvatus

Noudatamme samoja kasvatusperiaatteita kuin muut suomalaiset päiväkodit pohjaten varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (VASU). Muista poiketen tarjoamme saman kokemuksen englanniksi täydellisen kielikylvyn muodossa.

Täydellinen kielikylpymenetelmä

Leikkikoulumme varhaiskasvatuksessa käyttämää menetelmää kutsutaan varhaiseksi täydelliseksi kielikylvyksi (early total immersion). Kielikylpymenetelmässä opettajamme ja muu henkilökuntamme käyttävät kaikissa arjen tilanteissa ainoastaan englantia, jolloin englannin kieli tulee lapsellesi tutuksi päivittäin toistuvien rutiinien avulla sekä innostavien aktiviteettien myötä.

Kielikylvyn toteuttamisessa käytämme luovuutta ja kärsivällisyyttä ohjatessamme lastasi ja varmistamme vieraan kielen ymmärtämisen monipuolisin keinoin ilman suomen kieltä, esimerkiksi kuvakorteilla, elekielellä ja muilla apukeinoilla. Usein lapset myös auttavat toisiaan ymmärtämään, esimerkiksi suomentamalla opettajan sanomia asioita tai näyttämällä mallia.

Toimintamme on lapsilähtöistä ja lapsesi oppii englantia päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa opettajien ja toisten lasten kanssa, jonka lisäksi rohkaisemme häntä käyttämään jo oppimaansa englannin kieltä. Poikkeustilanteissa (esim. loukkaantuminen) keskustelemme lapsesi kanssa kahdestaan suomen kielellä, jolloin saamme hänet rauhoittumaan ja selvitettyä mikä on hätänä.

Lapsesi oppii englantia tehokkaasti kielikylpymenetelmän avulla ja samalla suomen kieli kehittyy luonnollisesti, kun lapset puhuvat keskenään myös suomea. Varsinaisesti suomen kielen opettaminen on kodin vastuulla, joten kannustamme huoltajia samoilla neuvoilla, joita neuvola antaa; lukekaa paljon lapsellenne, loruilkaa ja keskustelkaa. Näin takaamme yhdessä lapsellesi hyvän suomen kielen oppimisen englannin kielen rinnalla.

Miksi valita täydellinen englanninkielinen kielikylpy lapsellesi?

Miksi valita täydellinen englanninkielinen kielikylpy lapsellesi?

Pienillä lapsilla on kyky oppia kieliä vaivattomasti ja matkia natiivipuhujia. Kielikylpy tarjoaa ympäristön, jossa kohdekieli on ensisijainen kommunikaatioväline, jolloin lapset omaksuvat sanaston, kieliopin ja ääntämisen luonnollisesti, samankaltaisesti kuin he oppivat äidinkielensä.

Ääntäminen ja aksentti

Kuulemalla englantia sitä äidinkielenään puhuvilta varhaisessa iässä lapsille kehittyy tarkka kielikorva, joka ohjaa ääntämistä ja luonnollista intonaatiota. Tämä antaa heille etumatkaa kielen äänteiden hallitsemisessa ja vähentää vieraskielisen aksentin kehittymisen todennäköisyyttä myöhemmässä iässä.

Kulttuuriymmärrys

Kieli ja kulttuuri linkittyvät tiukasti toisiinsa. Täydellisen kielikylvyn kautta lapset oppivat paitsi kielen myöskieleen liittyvästä kulttuurista, tavoista, perinteistä ja sosiaalisista normeista. Tämä edistää kulttuurista empatiaa ja arvostusta ja laajemman maailmankuvan kehittymistä.

Kognitiiviset hyödyt

Tutkimukset viittaavat siihen, että toisen kielen oppiminen varhaisessa iässä voi edistää kognitiivista kehitystä. Kielikylpy vaatii lapsia ajattelemaan, prosessoimaan ja kommunikoimaan useilla kielillä, mikä harjoittaa heidän aivojaan ja vahvistaa kognitiivisia taitoja, kuten ongelmanratkaisua, kriittistä ajattelua ja luovuutta.

Kielitaidon kehittyminen

Kielikylvyn kokonaisvaltaisuus tarjoaa intensiivisen ja jatkuvan altistumisen vieraalle kielelle – niin sanastolle, kielioppirakenteille kuin kielenkäyttötilanteille, mikä nopeuttaa lasten kielenoppimisprosessia. Kielikylpy johtaa usein korkeampaan kielitaitotasoon verrattuna perinteisiin kielten opetusmenetelmiin.

Akateemiset edut

Kaksikielisillä tai monikielisillähenkilöillä on usein kognitiivisia taitoja, jotka voivat vaikuttaa myönteisesti akateemiseen suoriutumiseen. Tutkimukset viittaavat siihen, ettäheidän luku-, ongelmanratkaisu- ja matemaattiset taitonsa ovat usein tavallista paremmat. Täydellinen kielikylpy tarjoaa vahvan kielellisen perustan, joka voi edistää akateemista menestystä, sillä se mahdollistaa kommunikoinnin monipuolisemmin erilaistenihmisten ja kulttuurien kanssa.

EUROOPAN KOMISSIO Education and Culture Culture and Communication Multilingualism Policy
The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners

Scroll to Top